Menu Sluiten

ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWZELFJEZWEMBAD.NL

1. Definities

Bouwzelfjezwembad.nl: de besloten vennootschap MvdH Water Projects & Consultancy B.V. met handelsnaam Bouwzelfjezwembad.nl, kantoorhoudende te (5708 ZS) Helmond aan het adres Herenlaan nr. 54, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82853495.

Wederpartij: de partij die een Overeenkomst sluit met Bouwzelfjezwembad.nl of aan wie Bouwzelfjezwembad.nl een offerte heeft uitgebracht. Hiermee wordt ook een Consument bedoeld.

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Bouwzelfjezwembad.nl en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Partijen: Bouwzelfjezwembad.nl en de Wederpartij samen.

2. Wanneer gelden deze voorwaarden?

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Bouwzelfjezwembad.nl en op iedere Overeenkomst tussen Bouwzelfjezwembad.nl en een Wederpartij. De Wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle toekomstige Overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden (van de Wederpartij of anderszins) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk als Bouwzelfjezwembad.nl hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en alleen op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven. Afwijkingen en/of aanvullingen gelden dan niet voor toekomstige overeenkomsten.

2.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bouwzelfjezwembad.nl zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

2.4 Als Bouwzelfjezwembad.nl van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Bouwzelfjezwembad.nl het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

3. Offertes en aanbiedingen (“offertes”)

3.1 Alle offertes van Bouwzelfjezwembad.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Dat houdt in dat Bouwzelfjezwembad.nl het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte dus geen rechten ontlenen. Een offerte vervalt in ieder geval als de geoffreerde dienst of producten in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn.

3.2 Bouwzelfjezwembad.nl kan niet aan offertes worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.4 Als Bouwzelfjezwembad.nl in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Bouwzelfjezwembad.nl niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

3.5 Bouwzelfjezwembad.nl is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Bouwzelfjezwembad.nl spant zich in dat geval in om de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen en/of een alternatief voor te stellen.

3.6 Alle geoffreerde of gepubliceerde bedragen zijn exclusief vervoerskosten, BTW of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Wederpartij een aanbod of offerte van Bouwzelfjezwembad.nl ongewijzigd accepteert, of als Bouwzelfjezwembad.nl een Overeenkomst schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de Overeenkomst uitvoering heeft gegeven.

4.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst die door of namens Bouwzelfjezwembad.nl na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend als deze schriftelijk door Bouwzelfjezwembad.nl zijn bevestigd, of als Bouwzelfjezwembad.nl al geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.

4.3 Bouwzelfjezwembad.nl kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd van de Wederpartij voldoende zekerheid verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Bouwzelfjezwembad.nl kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Bouwzelfjezwembad.nl het recht de Overeenkomst te weigeren.

5. Verplichtingen Wederpartij

5.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Bouwzelfjezwembad.nl heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door Bouwzelfjezwembad.nl gewenste vorm en wijze aan Bouwzelfjezwembad.nl ter beschikking worden gesteld.

5.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bouwzelfjezwembad.nl ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

5.3 De Wederpartij verstrekt aan Bouwzelfjezwembad.nl vrije toegang en/of doorgang tot de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

5.4 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

5.5 De Wederpartij heeft zelf een actieve informatieplicht ten aanzien van de installatie, montage en gebruik van de producten. De Wederpartij moet daarbij ook altijd de bijbehorende (installatie)voorschriften nauwkeurig volgen.

5.6 De Wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Als de Wederpartij deze afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, dan heeft Bouwzelfjezwembad.nl het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

5.7 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is Bouwzelfjezwembad.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als Bouwzelfjezwembad.nl als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door Bouwzelfjezwembad.nl aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Alle werkzaamheden die door of namens Bouwzelfjezwembad.nl worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van Bouwzelfjezwembad.nl betreft een inspanningsverplichting.

6.2 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Bouwzelfjezwembad.nl schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3 Het kan gebeuren dat er sprake is van een afwijking, onduidelijkheid of verschrijving in afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven of andere informatie op de websites of in aanbiedingen, advertenties, catalogi, circulaires of anderszins. Dergelijke afwijkingen kunnen geen reden vormen voor klachten, afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst en/of een schadevergoeding als de afwijkingen in de handel gebruikelijk of van geringe betekenis zijn.

6.4 Bouwzelfjezwembad.nl heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.5 Bouwzelfjezwembad.nl bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Bouwzelfjezwembad.nl behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.

6.6 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst aanpassen.

6.7 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Bouwzelfjezwembad.nl zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Bouwzelfjezwembad.nl de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

7. Levering

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Bouwzelfjezwembad.nl kenbaar heeft gemaakt.

7.2 Als moment van levering geldt:

 • als Partijen zijn overeengekomen dat Bouwzelfjezwembad.nl de zaken en/of diensten aflevert ten kantore van de Wederpartij of een andere door de Wederpartij aangewezen plaats: het moment dat Bouwzelfjezwembad.nl de zaken en/of diensten op die betreffende plaats aanbiedt, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment door de Wederpartij geweigerd;

 • in het geval van digitale producten: het moment waarop Bouwzelfjezwembad.nl het digitale product aan de Wederpartij heeft toegezonden, ook al wordt de ontvangst daarvan door een filter, firewall of ander medium geblokkeerd.

7.3 Bouwzelfjezwembad.nl heeft het recht om producten onder rembours te leveren.

7.4 Opgegeven levertermijnen zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen.

7.5 Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de zaken bij de Wederpartij.

7.6 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Wederpartij aan Bouwzelfjezwembad.nl verschuldigd is, is de administratie van Bouwzelfjezwembad.nl altijd leidend.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 Bouwzelfjezwembad.nl heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat hij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

 • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 • Bouwzelfjezwembad.nl ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Bouwzelfjezwembad.nl gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 • de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij Bouwzelfjezwembad.nl direct of indirect (zijn) ontstaan.

8.2 Bouwzelfjezwembad.nl heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. Bouwzelfjezwembad.nl mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar zijn mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van zijn onderneming.

8.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Bouwzelfjezwembad.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

8.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het Bouwzelfjezwembad.nl vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van Bouwzelfjezwembad.nl tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bouwzelfjezwembad.nl op de Wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.

9. Annulering

9.1 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij, heeft Bouwzelfjezwembad.nl altijd het recht om de kosten voor de reeds bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerderd met de kosten die gemaakt zijn in de uitvoering van de order tegen het daarvoor geldende (uur)tarief (denk o.a. aan kosten van voorbereiding, opslag en provisie), aan de Wederpartij in rekening te brengen. Een en ander onverminderd het recht van Bouwzelfjezwembad.nl om schadevergoeding te vorderen als de annuleringskosten niet toereikend zijn.

9.2 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Bouwzelfjezwembad.nl de schriftelijke annulering heeft ontvangen.

9.3 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Bouwzelfjezwembad.nl leidend.

10. Overmacht

10.1 Bouwzelfjezwembad.nl is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

10.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Bouwzelfjezwembad.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Bouwzelfjezwembad.nl niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van Bouwzelfjezwembad.nl of derden, en de situatie dat Bouwzelfjezwembad.nl producten of diensten te laat geleverd krijgt van haar toeleveranciers. Ook de volgende situaties worden beschouwd als overmacht: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, vorst, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Bouwzelfjezwembad.nl kan worden tegengeworpen. Bouwzelfjezwembad.nl kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat Bouwzelfjezwembad.nl de Overeenkomst had moeten nakomen.

10.3 Bouwzelfjezwembad.nl heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.

10.4 Als Bouwzelfjezwembad.nl bij het intreden van de overmacht al een deel van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag Bouwzelfjezwembad.nl dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Vergoedingen en betaling

11.1 Alle betalingsverplichtingen zijn in principe bij vooruitbetaling verschuldigd. In geval geen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden of mogelijk is (bijv. bij meerwerk) zal betaling steeds achteraf plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is iedere Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur van Bouwzelfjezwembad.nl ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

11.3 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij die geen Consument is zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Bouwzelfjezwembad.nl in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Wederpartij die een Consument is zal eerst door Bouwzelfjezwembad.nl worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. De Consument is dan bij het uitblijven van de betaling de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De Wederpartij die geen Consument is, is in dat geval een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, gerekend vanaf de datum waarop de factuur (uiterlijk) betaald had moeten worden. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten lopen voor de Wederpartij die geen Consument is op tot 15% van het totaal aan Bouwzelfjezwembad.nl verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier.

11.4 Bouwzelfjezwembad.nl heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door Bouwzelfjezwembad.nl steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

11.5 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Bouwzelfjezwembad.nl verschuldigde.

11.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Eventuele aansprakelijkheid van Bouwzelfjezwembad.nl blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

12.2 Bouwzelfjezwembad.nl en de door hem ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van:

 • door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

 • reparatie- of montagewerkzaamheden;

 • de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;

 • onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de geleverde producten door de Wederpartij of door derden;
 • normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten haar schuld ontstaat;

 • daden of nalaten van de Wederpartij en/of door de Wederpartij ingeschakelde derden;
 • handelen dat afwijkt van of niet conform de bijbehorende installatievoorschriften is geschiedt.
 • omstandigheden die buiten de macht van Bouwzelfjezwembad.nl liggen (niet enkel beperkt tot overmacht).

12.3 Bouwzelfjezwembad.nl is nooit aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van goederen van de Wederpartij of derden die Bouwzelfjezwembad.nl (tijdelijk) onder zich heeft.

12.4 Bouwzelfjezwembad.nl is nooit aansprakelijk voor installatie- of montagewerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden door externe partijen uitgevoerd. Bouwzelfjezwembad.nl is geen partij in de overeenkomst voor installatie- of montage en aanvaardt hiervoor ook geen enkele aansprakelijkheid.

12.5 Elke door Bouwzelfjezwembad.nl vermelde berekening, (bouw-)constructie, onderhoudsadvies en overige informatie is slechts indicatief. Bouwzelfjezwembad.nl erkent geen enkele aansprakelijk voor deze adviezen, waarbij de Wederpartij altijd zelf verantwoordelijk blijft voor aangegane overeenkomsten met derden, daaronder begrepen de door Bouwzelfjezwembad.nl vermelde bedrijven op de website of in offertes/aanbiedingen/opdrachtbevestigingen, alsmede de (kwalitatieve en kwantitatieve) invulling van werkzaamheden en/of leveringen van welke aard dan ook.

12.6 De aansprakelijkheid van Bouwzelfjezwembad.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste 50% van het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij inzake de (deel)opdracht of (deel)levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000.

12.7 Bouwzelfjezwembad.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bouwzelfjezwembad.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bouwzelfjezwembad.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.8 Bouwzelfjezwembad.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

12.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als Bouwzelfjezwembad.nl de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

13. Vrijwaring

13.1 De Wederpartij vrijwaart Bouwzelfjezwembad.nl, en de door Bouwzelfjezwembad.nl ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door Bouwzelfjezwembad.nl in het kader van de Overeenkomst geleverde (deel)producten, waaronder begrepen onderdelen en overige materialen, blijven eigendom van Bouwzelfjezwembad.nl totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Bouwzelfjezwembad.nl gesloten Overeenkomst(en), waar nodig inclusief rente en buitengerechtelijke kosten, volledig is nagekomen.

14.2 De Wederpartij is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de producten, voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan Bouwzelfjezwembad.nl heeft plaatsgevonden. De goederen mogen dus in geen geval worden vervreemd, worden beleend of in pand worden gegeven of op welke wijze dan ook of op welke titel uit het bedrijf c.q. de macht van de Wederpartij worden gebracht, totdat de Wederpartij aan al haar verplichtingen tegenover Bouwzelfjezwembad.nl heeft voldaan.

14.3 Als de Wederpartij niet (nauwkeurig) mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens Bouwzelfjezwembad.nl en voorts in geval van ontbinding van de Overeenkomst uit welke hoofde dan ook, heeft Bouwzelfjezwembad.nl het recht alle goederen, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, en de goederen, als deze aan een ander goed zijn bevestigd, op eerste vordering te demonteren en terug te nemen, terwijl de Wederpartij verplicht is de goederen op eerste aanmaning franco aan Bouwzelfjezwembad.nl te retourneren, alles onverminderd het recht van Bouwzelfjezwembad.nl op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen.

14.4 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Bouwzelfjezwembad.nl en de door Bouwzelfjezwembad.nl aan te wijzen derden om bij de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bouwzelfjezwembad.nl zich bevinden en de zaken terug te nemen.

14.5 De Wederpartij is verplicht Bouwzelfjezwembad.nl per omgaande te informeren als derden mogelijk beslag willen (laten) leggen of reeds hebben gelegd op de door Bouwzelfjezwembad.nl geleverde goederen.

15.Garantie en reclame

15.1 De door Bouwzelfjezwembad.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Deze garantie is beperkt tot die garantie die door de producent van de zaak is verstrekt (fabrieksgarantie). Op producten die bij aanschaf niet in nieuwstaat verkeren wordt geen garantie gegeven.

15.2 De garantie als bedoeld in dit artikel komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit (1) onjuist of onzorgvuldig onderhoud van de zaak door de Wederpartij en/of door derden, (2) wijzigingen die de Wederpartij of derden aan de zaak hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwzelfjezwembad.nl of (3) het hanteren van een gebruikswijze van de zaak die afwijkt van de voorgeschreven gebruikswijze (ondeskundig of oneigenlijk gebruik).

15.3 De Wederpartij dient het door Bouwzelfjezwembad.nl geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld grondig te (laten) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen door de Wederpartij direct na (op)levering, maar uiterlijk binnen 2 dagen na de dag van (op)levering, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Bouwzelfjezwembad.nl. Blijft enig bericht binnen 2 dagen na de dag van levering c.q. oplevering van de zijde van de Wederpartij achterwege, dan wordt de Wederpartij geacht in te stemmen met het (op)geleverde werk en vervalt ieder recht op reclame. Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct na ontdekking, schriftelijk aan Bouwzelfjezwembad.nl te worden gemeld.

15.4 De Wederpartij dient Bouwzelfjezwembad.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.

15.5 Voor de toepassing van dit artikel dient iedere deellevering als afzonderlijke levering te worden beschouwd.

15.6 Als het geleverde niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

15.7 Bij vaststelling dat een zaak gebrekkig is en bij tijdige reclamering, zal Bouwzelfjezwembad.nl de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen. Bij vervanging moet de Wederpartij de vervangen zaak aan Bouwzelfjezwembad.nl retourneren. De herstelverplichting van Bouwzelfjezwembad.nl gaat nooit verder dan hoogstens 50% van het factuurbedrag inzake de (deel)opdracht of (deel)levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 10.000.

15.8 Het indienen van klachten ontslaat Wederpartij nimmer van diens volledige afname- en betalingsverplichting jegens Bouwzelfjezwembad.nl.

15.9 Bij niet-tijdige melding van de klacht komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

15.10 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bouwzelfjezwembad.nl en de door Bouwzelfjezwembad.nl bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

16. Privacy

Bouwzelfjezwembad.nl is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Wederpartij. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) Bouwzelfjezwembad.nl een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) Bouwzelfjezwembad.nl hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Wederpartij; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Wederpartij besluit om persoonsgegevens van derden aan Bouwzelfjezwembad.nl te verstrekken, dan dient de Wederpartij zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Bouwzelfjezwembad.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bouwzelfjezwembad.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

17.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.

Ben jij ook klaar met zoeken naar het beste zwembad?

Wat kost jouw zwembadproject? Vraag nu een offerte aan!

Wat kost jouw zwembadproject? Vraag nu een offerte aan!

Ga naar het aanvraagformulier en ontvang snel een op maat gemaakte offerte voor je zwembad